Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Projekt ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania przyszłych absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy oraz podniesienia ich kompetencji zawodowych. Realizacji projektu przyczyni się do poprawy transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Warszawskiego - firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Projekt składa się z licznych działań mających na celu wypracowanie narzędzi administracyjnych, organizacyjnych i prawnych oraz odpowiednich kompetencji i sieci kontaktów wśród pracowników wydziałów poprzez m. in.:
  • Modernizacje systemów informatycznych (USOS, serwis biurokarier.edu.pl, narzędzia komunikacji – strony informujące o działaniach w projekcie);
  • Wzory umów, regulaminy i dokumenty prawne z zakresu praw własności intelektualnej;
  • Wydarzenia branżowe – Giełdy Współpracy – podczas których studenci, pracodawcy i wydziały mogą nawiązać współpracę i rozpoznać swoje potrzeby;
  • Szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu pisania aplikacyjnych prac dyplomowych 
dla studentów i dla promotorów;
  • Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zewnętrznymi, własności intelektualnej i ochrony praw autorskich;
  • Wdrożenie wypracowanych rozwiązań na sześciu wydziałach z uwzględnieniem zasad trwałości projektu.

PROCES POWSTAWANIA PRAC APLIKACYJNYCH

ETAP I.
Tematy/ zakresy badawcze mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów – bezpośrednio do Animatora na danym Wydziale, lub do Administracji Projektu. Aby móc rozpocząć szczegółowe rozmowy, musi zaistnieć współpraca między Studentem, Promotorem oraz Partnerem pracy, a także musi zostać określony temat/zakres badawczy. Jeżeli Partner i Promotor uzgodnili temat, ale nie mogą znaleźć Studenta odpowiedniego do jego realizacji, mogą zamieścić ofertę współpracy w serwisie biurokarier.edu.pl (zakładka Prace Dyplomowe). Tak samo, jeżeli Student i Promotor poszukują tematu/Partnera, mogą skorzystać z ofert w serwisie lub zamieścić ogłoszenie w Bazie Ofert UW (oferta.uw.edu.pl).

ETAP II.
Podczas rozmów między Uniwersytetem (reprezentowanym przez promotora
i przedstawiciela Zespołu Projektu), Studentem oraz Partnerem, ustalone zostają następujące elementy współpracy:
- zakres prac do wykonania przez Studenta i ich rezultat interesujący Partnera;
- termin realizacji i forma przekazania rezultatów Partnerowi;
- sposób wykorzystania/wdrożenia rezultatów przez Partnera;
- opiekun pracy dyplomowej po stronie Partnera;
- wsparcie dla Studenta ze strony Partnera: udostępnienie informacji, szkolenia itp. niezbędne dla powodzenia realizacji pracy aplikacyjnej.

ETAP III.
Po ustaleniu powyższych informacji zostanie podpisana umowa trójstronna między Partnerem, Uniwersytetem i Studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów.
W ramach umowy Student przekazuje prawa do rezultatów Uniwersytetowi, a następnie Uniwersytet udziela licencji/przekazuje prawa Partnerowi zgodnie z jego potrzebami. Promotor zachowuje prawo do publikacji naukowych w związku z realizowaną pracą dyplomową Studenta, ale rezultaty przekazane Partnerowi podlegają ochronie zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Umowy.

ETAP IV.
Student przekazuje rezultaty swojej pracy Partnerowi zgodnie z postanowieniami umowy; składa on również pracę do obrony zgodnie z tokiem studiów na jego kierunku. Promotor wypełnia wzór raportu dotyczącego funkcjonowania modelu aplikacyjnych prac dyplomowych testowanego w Projekcie i przekazuje Administracji Projektu.

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.