II. edycja Konkursu Stypendialnego - nabór rok akademicki 2018/2019

Zapraszamy przyszłych licencjatów i magistrów piszących prace we współpracy z firmą/NGO/instytucją publiczną do składania wniosków o przyznanie stypendium!
Nabór trwa do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami poniżej oraz dokumentami do pobrania.

JAKIE STYPENDIUM MOŻNA OTRZYMAĆ?

W II. edycji Konkursu Stypendialnego stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:
a. praca licencjacka w wysokości 2000,00 zł brutto dla najlepszych 20 wniosków w tej kategorii;
b. praca magisterska w wysokości 3000,00 zł brutto dla najlepszych 16 wniosków w tej kategorii.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają kryteria „Regulaminu uczestnictwa w Projekcie” i „Regulaminu Konkursu” oraz:

a. w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium mają status Uczestnika Projektu potwierdzony Umową uczestnictwa w Projekcie;

b. wzięły udział w warsztatach „Akademia dyplomanta” przynajmniej w 7 z 8 tematów Bloku I. i Bloku II. przed datą rozpoczęcia naboru wniosków do II. edycji Konkursu Stypendialnego;

c. w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium mają zawartą Umowę trójstronną na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej, której dotyczy tenże wniosek;

d. w dniu rozpoczęcia naboru wniosków stypendialnych do II. edycji Konkursu mają status Studenta Uniwersytetu Warszawskiego;

e. złożyły poprawny formalnie wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Konkursu” i treścią Ogłoszenia.

JAK OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

ETAP 1: ZŁOŻENIE WNIOSKU
Aby otrzymać stypendium, należy spełnić warunki udziału w Konkursie oraz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Poprawnie wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

ETAP 2: OCENA WNIOSKU
Poprawne pod względem formalnym wnioski są oceniane merytorycznie przez Komisję Stypendialną, która przyznaje punkty w następujących kategoriach:
a. zaangażowanie studenta w formułowanie tematu pracy;
b. wkład własny studenta do pracy dyplomowej;
c. świadomość studenta na temat tego, jak realizacja pracy aplikacyjnej wpłynie na jego pozycję na rynku pracy.

Na podstawie przyznanej punktacji powstaje rankingowa lista zwycięzców Konkursu i rankingowa lista rezerwowa. Obie listy zostaną opublikowane w terminie do 5 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Stypendialnej II. edycji Konkursu na stronie innohuman.biurokarier.uw.edu.pl w postaci list tematów prac dyplomowych. Stypendyści zostaną także poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu w terminie do 5 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Stypendialnej.

ETAP 3: UMOWA STYPENDIALNA
Osoby z listy rankingowej zwycięzców Konkursu (zwane dalej „Stypendystami”) są zobowiązane podpisać umowę stypendialną, której wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu, w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku niepodpisania umowy stypendialnej we wskazanym terminie Stypendysta może stracić prawo do stypendium.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo po spełnieniu warunków:
a. złożeniu do obrony przez Stypendystę aplikacyjnej pracy dyplomowej, której dotyczy stypendium;
b. przekazaniu tejże pracy dyplomowej do Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów w terminie i w sposób określony w umowie stypendialnej.
Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa Stypendysty do Stypendium.

Osoby, które znajdą się na rezerwowej liście rankingowej, mogą uzyskać prawo do stypendium w przypadku rezygnacji lub utraty przez Stypendystę prawa do stypendium.

WAŻNE DOKUMENTY
Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w konkursie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium. W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem mailowym innohuman[at]uw.edu.pl.