Promotor w Projekcie

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu promotorów będą przygotowywać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy i zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia w obszarze zgodnym z profilem kształcenia.

PROMOTOR APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Promotorem w projekcie może być pracownik etatowy Uniwersytetu Warszawskiego mający uprawnienia do prowadzenia prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich.

Biorąc udział w projekcie, promotor zyskuje wpływ na rozwój innowacyjnych metod praktycznego kształcenia i upowszechniania wiedzy akademickiej. To również możliwość rozwoju kompetencji współpracy z otoczeniem Uniwersytetu i wdrażania osiągnięć nauki w działalności firm, instytucji publicznych oraz NGO'sów.

Zadania promotora przy realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej:

- uszczegółowienie tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej i rezultatów interesujących Partnera – wsparcie w tym zakresie zapewnia Animator ds. współpracy z otoczeniem na Wydziale oraz Zespół Projektu;

- pozyskanie studenta chętnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej na wybrany temat (studenci również mogą zgłaszać się z partnerami i tematami do promotorów);

- tutoring, czyli poprowadzenie pracy dyplomowej we współpracy z Partnerem — przedsiębiorstwem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową — do czasu jej obrony i uzyskania zamówionych rezultatów przez Partnera.

WSPARCIE W PROJEKCIE

W ramach projektu promotor ma zapewnione wsparcie w postaci warsztatów z zakresu tutoringu, miękkich metod dydaktycznych, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UW i ochrony własności intelektualnej. W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby już prowadzące aplikacyjną pracę dyplomową, jak i dopiero rozważające udział w projekcie: więcej o warsztatach.

Ponadto, promotor aplikacyjnej pracy dyplomowej ma możliwość:
- konsultacji z Zespołem Projektu: Ekspertami ds. własności intelektualnej, Brokerami usług badawczych i Administracją,
- udziału w wydarzeniach networkingowych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
  • podnoszenie kwalifikacji, w szczególności w obszarze współpracy z otoczeniem Uniwersytetu;
  • wpływ na rozwój innowacyjnych metod praktycznego zastosowania wiedzy;
  • poznanie środowiska naukowego zainteresowanego aplikacyjnością badań;
  • możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od pracy dyplomowej zakończonej obroną i uzyskaniem przez Partnera zamówionych rezultatów (szczegóły po kontakcie z Zespołem Projektu).

Z KIM SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Każdy wydział współrealizujący projekt jest reprezentowany przez Animatora współpracy z otoczeniem. W zależności od potrzeb można z nim skontaktować się w sprawie tematyki prac lub w celu znalezienia odpowiedniego Partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu:

Wydział Artes Liberales;

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Wydział Filozofii i Socjologii;

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

Wydział Polonistyki;

Wydział Psychologii.

Jeżeli poszukują Państwo tematu/Partnera, mogą skorzystać również z ofert w serwisie Biurokarier.edu.pl .

Zapraszamy też do kontaktu z Biurem Projektu: innohuman@uw.edu.pl.

FORMALNOŚCI

Udział w "Warsztatach doskonalących dla tutorów" oznacza udział promotora w projekcie w charakterze uczestnika i wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania tego faktu. Kwestie te określa "Regulamin uczestnictwa". Przygotowaliśmy tylko niezbędne dokumenty do potwierdzenia udziału danej osoby w projekcie. Są one wypełniane i podpisywane przez uczestnika przed udzieleniem wsparcia w projekcie, tzn. udziałem w warsztatach.
Więcej informacji na ten temat w "Informatorze dla promotora" oraz "Regulaminie uczestnictwa":