Dla promotora

Biorąc udział w projekcie, promotor zyskuje wpływ na rozwój innowacyjnych metod praktycznego kształcenia i upowszechniania wiedzy akademickiej. To również możliwość rozwoju kompetencji współpracy z otoczeniem Uniwersytetu i wdrażania osiągnięć nauki w działalności firm, instytucji publicznych oraz NGO'sów.

O projekcie

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu promotorów będą przygotowywać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy i zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia w obszarze zgodnym z profilem kształcenia.

Jakie mogą być tematy aplikacyjnych prac dyplomowych?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy muszą być jednak odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa.

Najczęściej Partnera (firmę, instytucję, ngo) interesuje tylko część tego, co powstanie w ramach pracy dyplomowej. Rezultat interesujący Partnera może mu zostać przekazany w dogodnej dla niego formie – np. krótkiego raportu lub ekspertyzy. Zagadnienie interesujące Partnera powinno zawierać się w temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Wydział. Natomiast praca dyplomowa jako całość musi spełnić określone wymagania, by mogła zostać obroniona.

Tematy mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów. W projekcie bezpośrednim wsparciem na Państwa Wydziale jest Animator ds. współpracy z otoczeniem:

Wydział Artes Liberales;

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Wydział Filozofii i Socjologii;

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;

Wydział Polonistyki;

Wydział Psychologii.

Promotor w projekcie

Promotorem w projekcie może być pracownik etatowy Uniwersytetu Warszawskiego mający uprawnienia do prowadzenia prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich.

Zadania promotora w przy realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej to między innymi:

  • uszczegółowienie tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej i rezultatów interesujących Partnera – wsparcie w tym zakresie zapewnia Animator ds. współpracy z otoczeniem na Wydziale oraz Zespół Projektu;
  • pozyskanie studenta chętnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej na wybrany temat (studenci również mogą zgłaszać się z partnerami i tematami do promotorów)
  • tutoring, czyli poprowadzenie pracy dyplomowej we współpracy z Partnerem — przedsiębiorstwem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową — do czasu jej obrony i uzyskania zamówionych rezultatów przez Partnera.

WSPARCIE W PROJEKCIE

W ramach projektu promotor ma zapewnione wsparcie w postaci warsztatów z zakresu tutoringu, miękkich metod dydaktycznych, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UW i ochrony własności intelektualnej. W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby już prowadzące aplikacyjną pracę dyplomową, jak i dopiero rozważające udział w projekcie:
więcej o warsztatach

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie:
ZASADY UCZESTNICTWA

Ponadto, promotor aplikacyjnej pracy dyplomowej możliwości:
konsultacji z Zespołem Projektu (Ekspertów ds. własności intelektualnej, Brokerów usług badawczych, Administracji)
udziału w wydarzeniach networkingowych

PROCES POWSTAWANIA PRAC APLIKACYJNYCH

ETAP I.
Tematy/ zakresy badawcze mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów – bezpośrednio do Animatora na danym Wydziale, lub do Administracji Projektu. Aby móc rozpocząć szczegółowe rozmowy, musi zaistnieć współpraca między Studentem, Promotorem oraz Partnerem pracy, a także musi zostać określony temat/zakres badawczy. Jeżeli Partner i Promotor uzgodnili temat, ale nie mogą znaleźć Studenta odpowiedniego do jego realizacji, mogą zamieścić ofertę współpracy w serwisie biurokarier.edu.pl (zakładka Prace Dyplomowe). Tak samo, jeżeli Student i Promotor poszukują tematu/Partnera, mogą skorzystać z ofert w serwisie lub zamieścić ogłoszenie w Bazie Ofert UW (oferta.uw.edu.pl).

ETAP II.
Podczas rozmów między Uniwersytetem (reprezentowanym przez promotora
i przedstawiciela Zespołu Projektu), Studentem oraz Partnerem, ustalone zostają następujące elementy współpracy:
- zakres prac do wykonania przez Studenta interesujący Partnera;
- termin realizacji i forma przekazania pracy dyplomowej Partnerowi;
- sposób wykorzystania/wdrożenia Pracy dyplomowej przez Partnera;
- opiekun pracy dyplomowej po stronie Partnera;
- wsparcie dla Studenta ze strony Partnera: udostępnienie informacji, szkolenia itp. niezbędne dla powodzenia realizacji pracy aplikacyjnej.

ETAP III.
Po ustaleniu powyższych informacji zostanie podpisana umowa trójstronna między Partnerem, Uniwersytetem i Studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów.
W ramach umowy Student przekazuje prawa do Pracy dyplomowej Uniwersytetowi, a następnie Uniwersytet udziela licencji/przekazuje prawa Partnerowi zgodnie z jego potrzebami. Promotor zachowuje prawo do publikacji naukowych w związku z realizowaną pracą dyplomową Studenta, ale rezultaty przekazane Partnerowi podlegają ochronie zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Umowy.

Podpisanie umowy trójstronnej wiąże się dla Studenta z przystąpieniem do Projektu w charakterze uczestnika - szczegółowe informacje dotyczące formalności związanych z przystąpieniem do projektu znajdą Państwo tutaj: ZASADY UCZESTNICTWA

ETAP IV.
Student przekazuje Pracę dyplomową Partnerowi zgodnie z postanowieniami umowy; składa on również pracę do obrony zgodnie z tokiem studiów na jego kierunku. Promotor wypełnia wzór raportu dotyczącego funkcjonowania modelu aplikacyjnych prac dyplomowych testowanego w Projekcie i przekazuje Administracji Projektu.

Projekt daje możliwości:
  • podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w obszarze współpracy z otoczeniem Uniwersytetu;
  • wpływu na rozwój innowacyjnych metod praktycznego zastosowania wiedzy;
  • poznania środowiska naukowego zainteresowanego aplikacyjnością badań;
  • otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od pracy dyplomowej zakończonej obroną i uzyskaniem przez Partnera zamówionych rezultatów.