PRZEWODNIK PO APLIKACYJNYCH PRACACH DYPLOMOWYCH

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał informacyjny dotyczący tego, jakie działania należy podjąć, aby praca dyplomowa była aplikacyjna. Mamy nadzieję, że informacje będą pomocne zarówno dla studentów oraz promotorów, jak i partnerów prac dyplomowych (firm, instytucji i NGO'sów).

CO TO JEST APLIKACYJNA PRACA DYPLOMOWA?

W projekcie przyjęliśmy, że aplikacyjne prace dyplomowe to takie, które powstają w odpowiedzi na sformułowane potrzeby partnera - firmy, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej. Dzięki takiej formule Partner otrzymuje naukowe opracowanie tematu, którego wyniki może wdrożyć do prowadzonej działalności, student zaś ma możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach i sprecyzowania swoich zainteresowań badawczych oraz zawodowych.

JAK ZACZĄĆ?

Pierwszym krokiem ku realizacji pracy dyplomowej jest zainicjowanie współpracy między Studentem, Promotorem oraz Partnerem - firmą, instytucją lub NGO'sem. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od zgłoszenia przez jedną z zainteresowanych stron tematu/zagadnienia badawczego, wokół którego będzie budowana współpraca. Tematy mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału, jak i studentów.

W projekcie bezpośrednim wsparciem na Wydziale jest Animator ds. współpracy z otoczeniem. W zależności od potrzeb można z nim się skonsultować w sprawie tematyki prac, możliwości nawiązania współpracy z promotorem oraz studentem, lub w celu znalezienia odpowiedniego Partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu:

Wydział Artes Liberales;

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Wydział Filozofii i Socjologii;

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;

Wydział Polonistyki;

Wydział Psychologii.

Jeżeli Student i Promotor poszukują tematu/Partnera, mogą skorzystać również z ofert w serwisie
Biurokarier.edu.pl lub zamieścić ogłoszenie w Bazie Ofert UW

JAK OKREŚLIĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy muszą być jednak odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa. Zagadnienie interesujące Partnera musi zawierać się w treści i temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Wydział. Natomiast praca dyplomowa jako całość musi spełnić określone wymagania, by mogła zostać obroniona.

W tym celu muszą odbyć się rozmowy między Uniwersytetem (reprezentowanym przez promotora i przedstawiciela Zespołu Projektu), Studentem oraz Partnerem, podczas których należy ustalić szczegóły współpracy:
- zakres prac do wykonania przez Studenta dla Partnera;
- termin realizacji i forma przekazania pracy dyplomowej Partnerowi;
- sposób wykorzystania/wdrożenia pracy dyplomowej przez Partnera;
- opiekun pracy dyplomowej po stronie Partnera;
- wsparcie dla Studenta ze strony Partnera: udostępnienie informacji, szkolenia itp. niezbędne dla powodzenia realizacji pracy aplikacyjnej.

Odbycie tych rozmów jest jednocześnie ścieżką rekrutacji studentów - uczestników projektu korzystających ze wsparcia w formie tutoringu. Przez okres negocjacji można również korzystać z konsultacji merytorycznych zespołu projektu: Ekspertów ds. własności intelektualnej, Eksperta ds. jakości kształcenia oraz Brokerów usług badawczych.

Umowa na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej

Po ustaleniu powyższych informacji zostanie podpisana umowa trójstronna między Partnerem, Uniwersytetem i Studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów.
W ramach umowy Student przekazuje prawa do pracy dyplomowej Uniwersytetowi, a następnie Uniwersytet udziela licencji/przekazuje prawa Partnerowi zgodnie z jego potrzebami. Promotor i Student zachowują prawo do publikacji naukowych w związku z tematem pracy dyplomowej z zastrzeżeniem, że treść pracy przekazanej Partnerowi podlega ochronie zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Umowy.

Przygotowaliśmy wzory umowy w zależności od Partnera:

PRZEKAZANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Przekazanie pracy dyplomowej Partnerowi musi odbyć na warunkach określonych umową. Ponadto Student musi złożyć w terminie określonym umową pracę do obrony. Promotor przygotowuje na koniec raport z testowania modelu aplikacyjnej pracy dyplomowej (więcej na ten temat wkrótce).